ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
วันที่เริ่มโครงการ : 24มีนาคม 2558
วันสิ้นสุดโครงการ : 20กันยายน 2558

วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
พ.ศ. 2560 – 2564 ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 3) ของประเทศไทย
พ.ศ. 2557 – 2561 โดยคำนึงถึงทิศทางหรือแนวโน้มด้านไอทีหรือไอซีทีมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภารกิจของ สศค.
2.2 เพื่อจัดทำเอกสารแผนงาน/ โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 และแสดงความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ สศค. ยุทธศาสตร์ของ ICT และยุทธศาสตร์ชาติ (โดยจัดทำเอกสารตามรูปแบบ (Format) และมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วน สมบูรณ์ ได้แก่ ความเป็นมา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ รายละเอียดการจัดซื้อ Specification of Hardware & Software ระบบ Security และการพัฒนาระบบ (Application) ขอบเขตการดำเนินการที่ชัดเจน วงเงินงบประมาณ ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ)
2.3 จัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564
2.4 แนวทางการจัดฝึกอบรมหรือแผนการพัฒนาด้านไอทีให้แก่บุคลากรของ ศทส. โดยกำหนดหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านไอทีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/ โครงการ ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

ขอบเขตของโครงการ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 จึงได้กำหนดขอบเขตการดำเนินงานของที่ปรึกษาเป็นลำดับขั้นตอน (Process) และการจัดทำเอกสารต่าง ๆ ตาม Format อย่างละเอียด ดังนี้
3.1 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)

ขอบเขตการดำเนินการ
3.1.1 ศึกษา สำรวจ สถานภาพในปัจจุบัน (IT Technology) และแนวโน้มในอนาคต (Trend IT & ICT)
ทำการวิเคราะห์และประเมินสภาพความเหมาะสม ปัญหา ข้อจำกัด เงื่อนไข และศักยภาพความพร้อมของ สศค.
ในการนำประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงานใน สศค.
3.1.2 จัดทำบทสรุปความต้องการระบบสารสนเทศภายใน สศค. ประกอบด้วย
(1) ความต้องการด้านซอฟต์แวร์พื้นฐาน
(2) ความต้องการด้านซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะด้าน
(3) ความต้องการระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารงานและการตัดสินใจ
(4) ความต้องการระบบเทคโนโลยีที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน
(5) ความต้องการระบบเทคโนโลยีที่ด้านความมั่นคงปลอดภัย
(6) ความต้องการด้านระบบเทคโนโลยีที่รองรับ IPV 6
(7) ความต้องการด้านสถานที่ ห้องปฏิบัติการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
(8) ความต้องการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.2 ขั้นตอนที่ 2 จัดทำรายงานการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report)
ขอบเขตการดำเนินการ
3.2.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นจากทุกหน่วยงานของ สศค. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาส ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT Analysis) ความต้องการนำประโยชน์ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงานใน สศค. เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงฐานข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การนำ Smart Phone มาใช้กับระบบสารสนเทศ การใช้ e-Signature การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสารแบบรวมศูนย์ (File Centre) เป็นต้น (Meeting I)
3.2.2 นำผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในข้อ 2 มากำหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยมีเป้าหมายให้
ทุกหน่วยงานของ สศค. สามารถประยุกต์ใช้ IT เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและการบริหารจัดการองค์กรตามนโยบายของผู้บริหาร สศค. ซึ่งกำหนดแนวทางการพัฒนาเบื้องต้นไว้ ดังนี้
(1) พัฒนาระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) เพื่อบริการหน่วยงานภายนอกและประชาชนให้ได้รับความสะดวกและรวดเร็ว
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสู่การเป็นออฟฟิศยุคใหม่หรือที่เรียกกันว่า
‘Smart Office’ หรือ ‘Fun Office’ รวมถึงการปฏิบัติงานที่ไร้กระดาษ (Working with Paperless)
(3) พัฒนา/ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยให้มีหลายรูปแบบในการเข้าถึงระบบสารสนเทศและระบบการให้บริการ เช่น การใช้อินเตอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย การใช้ระบบสารสนเทศผ่าน Smart Phone ฯลฯ เป็นต้น
(4) พัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ผู้ดูแลระบบ ให้มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและมีความสามารถในการกำกับ ดูแล การบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน

3.2.3 กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา/ ปรับปรุง ระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายแบบ
บูรณาการทั้งภายในและภายนอก สศค. ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564
3.2.4 จัดทำภาพรวมของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบเครือข่ายแบบบูรณาการทั้งภายในและภายนอก สศค.
3.2.5 จัดทำแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบงานและข้อมูลสารสนเทศภายใน สศค. และภายนอก สศค.ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564
3.2.6 จัดทำแผนภาพแสดงการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายภายใน สศค. และภายนอก สศค. ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564
3.2.7 จัดทำแผนภาพ Road Map แสดงเป้าหมาย ขอบเขตและแนวทางการดำเนินงานการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ สศค. ยุทธศาสตร์ของ ICT และยุทธศาสตร์ชาติ
3.2.8 จัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. 2560 – 2564 (The First Draft of ICT Plan)
3.2.9 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.3 ขั้นตอนที่ 3 จัดทำร่างรายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Draft Final Report)

ขอบเขตการดำเนินการ
3.3.1 ศึกษาและจัดทำแผนงาน/ โครงการ และมาตรการสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจัดลำดับความสำคัญที่จะดำเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564
3.3.2 ศึกษาและ จัดทำแผนงาน/ โครงการระบบปฏิบัติการกรม (Department Operation Center)
รวมทั้งแนวทางการบูรณาการเพื่อเชื่อมโยง MOC (Ministry Operation Center) ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2564
3.3.3 จัดประชุมทุกหน่วยงานของ สศค. เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564

(Meeting II)
3.3.4 ปรับปรุงร่างแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทไอที สศค.

(The Second Draft of ICT Plan)
3.3.5 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
3.4 ขั้นตอนที่ 4 จัดทำรายงานการศึกษาฉบับสุดท้าย (Final Report)

ขอบเขตการดำเนินการ
3.4.1 จัดประชุมทุกหน่วยงานของ สศค. เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564
(Meeting III)
3.4.2 ปรับปรุงร่างแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 เพื่อจัดทำร่างแผนแม่บทไอที สศค. (The Final of ICT Plan)
3.4.3 จัดประชุมทุกหน่วยงานของ สศค. เพื่อร่วมรับทราบกรอบแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตามแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 รวมถึงแผนงาน/ โครงการตามกรอบระยะเวลาของ
แผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 ฉบับสมบูรณ์ (Meeting IV)
3.4.4 ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564 โดยประสานนโยบายและแผนไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และสมบูรณ์
3.4.5 แนวทางการจัดฝึกอบรมหรือการพัฒนาด้านไอทีให้แก่บุคลากร ศทส. โดยกำหนดหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านไอทีให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน/ โครงการ ตามกรอบระยะเวลาของแผนแม่บทไอที สศค. พ.ศ. 2560 – 2564
3.4.6 อื่น ๆ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ให้จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุมให้ครบถ้วนตามจำนวนผู้เข้าประชุม และจัดทำรายงานการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุมในโครงการ สำหรับการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการส่งมอบผลงาน