ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 19 มีนาคม พ.ศ. 2558
วันสิ้นสุดโครงการ : 18 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ
ลดภาระการทำงานของอุปกรณ์ Cisco 7200 ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการ IP Pool จำนวนมากและหลากหลาย
เพิ่มเสถียรภาพและศักยภาพในระบบโครงข่ายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สศช. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง   ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นจนศูนย์ข้อมูลหลักไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานและให้บริการได้

ขอบเขตโครงการ 
ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ Carrier Grade DHCP ใหม่เชื่อมต่อกับ TOT MPLS Network เพื่อใช้สำหรับรองรับ IPv4 และ IPv6 ตามการจัดวางอุปกรณ์และการเชื่อมโยงโครงข่ายให้ได้ตามรายละเอียดการเชื่อมต่อ และจำนวนอุปกรณ์ที่ถูกแสดงไว้ในขอบเขตการจ้าง (TOR) งานปรับปรุงการเชื่อมต่อโครงข่าย IP
ติดตั้ง Software Carrier Grade DHCP Server ที่คลังพัสดุของบริษัท AIT ก่อนที่บริษัท AIT จะนำอุปกรณ์ไปติดตั้งที่ชุมสายของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (ชุมสายอุบลราชธานี ชุมสายเชียงราย ชุมสายนครสวรรค์ ชุมสายแม่ฮ่องสอน ชุมสายนครศรีธรรมราชและชุมสายตรัง)
ปรับแต่งระบบ Software Carrier Grade DHCP Server ตาม TOR เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบ Carrier Grade DHCP Monitor เดิมได้ร่วมมือและช่วยเหลือบริษัท AIT ตัดถ่าย IP Pool จาก Cisco 7200 มาใช้งานที่ Carrier Grade DHCP Server
อบรมการใช้งานระบบ