ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

วันที่เริ่มโครงการ : 15 กันยายน 2558

วันสิ้นสุดโครงการ : 11 พฤษภาคม 2559

วัตถุประสงค์
1. มีที่ปรึกษา เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร(Enterprise Architecture)ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
2. มีที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสมในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของโครงการ
จัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อดำเนินการอย่างน้อยดังนี้
จัดทำแผนดำเนินการนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกำกับการจ้างที่ปรึกษาภายใน20วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยมีขอบเขตการศึกษาครอบคลุม เกี่ยวกับกระบวนการทำงาน และการส่งผ่านข้อมูลภายในของสำนักงานฯรวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และการส่งผ่านข้อมูลระหว่างสำนักงานฯกับกระทรวง
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ ตรวจสอบและประเมินระบบงานปัจจุบัน (Existing System Analysis) และความต้องการขององค์การ (Requirement Definition) ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รวมถึงวิเคราะห์ระบบข้อมูลและปริมาณการขยายตัวของระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ
ทำการศึกษากรณีศึกษาและตัวอย่างของหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกับสำนักงานฯ เพื่อนำเสนอแนวทางการวางระบบงาน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยทำการศึกษารวมกันไม่น้อยกว่า 3 หน่วยงาน
วางระบบโครงข่ายพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพร้อมทั้งแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานฯและกระทรวงพาณิชย์ในข้อ 4.2 เพื่อเตรียมการในการ
ของบประมาณในปีงบประมาณ 2560
ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในปัจจุบันและอนาคต ประกอบไปด้วย
6.1 Business Architecture
6.2 Technical Architecture
6.3 Information Architecture
6.4 Application Architecture
จัดทำรายงานผลการศึกษาตามข้อ 4.2 – 4.6
นำเสนอรายงานผลการศึกษาต่อสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงเนื้อหารายงานผลการศึกษา จากผลการนำเสนอข้อมูลตามความคิดเห็นที่ได้รับจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
จัดทำรายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
บริหารโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และควบคุมคุณภาพงานโครงการในปีงบประมาณ 2558 อย่างน้อยดังนี้
12.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเชิงลึกด้านเศรษฐกิจการค้า (Trade Intelligent System)
12.2 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า
12.3 พัฒนาระบบเว็บไซต์ นโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และเครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ
ร่วมกำหนดขอบเขตงาน (TOR) หรือ คุณลักษณะเฉพาะ (Specification) พร้อมเสนอแนะแนวทางการเลือกใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องเหมาะสมกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่มีการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ และให้ข้อเสนอแนะทางเลือกที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ที่สุด
ให้คำปรึกษาแนะนำ และเข้าร่วมประชุม ชี้แจงทำความเข้าใจ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ
จากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น (Incident) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนร่วมพิจารณาให้ความเห็นในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จัดทำแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
ตามมาตรา 5 ของพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และร่างแผนแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนและภัยพิบัติ (IT Contingency Plan) ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
ทำการศึกษา วิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากร และกำหนดแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและเสนอแนะแนวทางการเพิ่มสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมจัดหาวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 หลักสูตร โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนครั้งละไม่น้อยกว่า 4 คนมีระยะเวลาการฝึกอบรมแต่ละครั้ง จำนวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
เสนอแนะและจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวนไม่น้อยกว่า 40 คน