วันที่เริ่มโครงการ : 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันสิ้นสุดโครงการ : 3 เมษายน พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์

ระยะที่ 1
1. เพื่อประเมินระดับความพร้อมของหน่วยงานต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
2. เพื่อศึกษาและกำหนดกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมของการเคหะแห่งชาติ
3. เพื่อจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Current Architecture) ของการเคหะแห่งชาติที่ครอบคลุมในมุมมองด้านการดำเนินงาน มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศ
มุมมองด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์และมุมมองด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
4. เพื่อกำหนดแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
5. เพื่อวิเคราะห์และออกแบบ EA Portal และออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Database)
6. เพื่อพัฒนาและจัดทำเวปไซต์ EA

ระยะที่ 2
1. เพื่อกำหนดสถาปัตยกรรมเป้าหมาย (Target Architecture) ของการเคหะแห่งชาติในมุมมองด้านการดำเนินงาน มุมมองด้านข้อมูลสารสนเทศ
มุมมองด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ และมุมมองด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน
2. เพื่อจัดหาเครื่องมือในการจัดเก็บรายละเอียดและแสดงผลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tools) และพัฒนาฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร
3. เพื่อจัดทำแนวทางการบริหารความเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Change Management)

ขอบเขตของโครงการ

การดำเนินงานเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. การจัดทำแผนการดำเนินโครงการ ที่ปรึกษาต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของการเคหะแห่งชาติในระยะที่ 1 โดยละเอียด พร้อมแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานรายกิจกรรม
 2. การจัดให้มีการสัมมนาและฝึกอบรม ที่ปรึกษาต้องจัดสัมมนาเพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ แก่บุคลากรของการเคหะแห่งชาติตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร ต่อไปนี้
  1) จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ (Kick-Off Meeting) แก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องของการเคหะแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน 150 คน ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล โดยการให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อสร้างความตระหนักให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) การเคหะแห่งชาติ
  2) จัดให้มีการศึกษาดูงานด้านการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) จากหน่วยงานต้นแบบ ณ ประเทศเกาหลี จำนวนไม่เกิน 10 ท่าน อย่างน้อย 1 หน่วยงาน เพื่อทำการ Benchmarking กับหน่วยงานอื่น พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดสรุปผลการศึกษาดูงานและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของการเคหะแห่งชาติ
  3) จัดฝึกอบรมในหลักสูตร EA for Executive จำนวน 1 รุ่น แก่ผู้บริหารของการเคหะแห่งชาติ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรม 0.5 วัน
  4) จัดฝึกอบรมในหลักสูตร การพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร จำนวน 3 รุ่น ให้แก่บุคลากรในการเคหะแห่งชาติ รุ่นละ 2 วัน มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 30 คน/รุ่น
  5) จัดฝึกอบรมในหลักสูตรการจัดทำผังการไหลของกระบวนการ (Business Process) จำนวน 3 รุ่นๆ ละ 1 วัน ให้แก่บุคลากรของการเคหะแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน 20 คน/รุ่น
 3. การประเมินความพร้อมการเคหะแห่งชาติต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  1) ที่ปรึกษาจะต้องประเมินระดับความพร้อมของการเคหะแห่งชาติ ต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร โดยใช้กรอบแนวทางตามมาตรฐานสากล เช่น ACMM เพื่อแสดงความพร้อมในด้านต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ ต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  2) ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานผลการประเมินความพร้อมในการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร ที่มีข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินที่ได้รับ เพื่อให้การเคหะแห่งชาติพิจารณาและใช้ผลการประเมินดังกล่าวเป็นแนวทางในการจัดทำแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรต่อไป
 4. การศึกษากรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรที่เหมาะสมกับการเคหะแห่งชาติ
  1) ที่ปรึกษาต้องทำการศึกษาเปรียบเทียบกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA development framework) ที่มีอยู่อย่างน้อย 3 กรอบแนวทางการพัฒนา
  2) ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาเพื่อคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของการเคหะแห่งชาติ
 5. การจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่มีอยู่ (Current Architecture) ของการเคหะแห่งชาติ
  1) ที่ปรึกษาต้องกำหนดกรอบและจัดทำสถาปัตยกรรมการดำเนินงาน (Business Architecture) ของการเคหะแห่งชาติ ที่ครอบคลุมในด้านโครงสร้างการบริหาร กระบวนการในการดำเนินงานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร
  2) ที่ปรึกษาต้องกำหนดกรอบและจัดทำสถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture) ที่แสดงถึงข้อมูลสำคัญประกอบกระบวนการของหน่วยงานในสังกัดของการเคหะแห่งชาติ พร้อมรายการข้อมูลที่ให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก
  3) ที่ปรึกษาต้องกำหนดกรอบและจัดทำสถาปัตยกรรมด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ของการเคหะแห่งชาติ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ รายการระบบงาน, แผนภาพแสดงการเชื่อมต่อของระบบงาน (Context diagram), ฐานข้อมูล, การสำรองข้อมูลและเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
  4) ที่ปรึกษาต้องกำหนดกรอบและจัดทำสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุมในด้าน แผนผังระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แผนผังระบบเครือข่าย การจัดแบ่งพื้นที่ (Zone diagram) การแบ่งกลุ่มผู้ใช้งานและแผนผังอุปกรณ์ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
  5) ที่ปรึกษาต้องจัดทำมาตรฐาน (Technology Reference Model and Standard Profile : TRM/SP) ของการเคหะแห่งชาติ ที่ครอบคลุมการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรด้าน Data/Information ด้าน Application ด้าน Technology & Security โดยอ้างอิงกับมาตรฐานที่มีอยู่และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 6. การจัดทำแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กรของการเคหะแห่งชาติ (EA Governance)
  1) ที่ปรึกษาต้องจัดทำรายงานแนวทางการกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) ให้แก่การเคหะแห่งชาติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร
  2) ที่ปรึกษาต้องจัดทำแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของการเคหะแห่งชาติ โดยนำผลที่ได้จากการประเมินระดับความพร้อมการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรของการเคหะแห่งชาติมาจัดทำเป็นแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว
 7. การศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบ EA Portal และ EA Database
  1) ที่ปรึกษาต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบรูปแบบหน้าเว็บไซต์ EA Portal คุณลักษณะของเว็บ Portal ข้อมูลที่จะนำเสนอใน EA Portal และเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในการพัฒนา EA Portal เพื่อรองรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรการเคหะแห่งชาติในระยะที่ 2
  2) ที่ปรึกษาต้องทำการศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบการจัดเก็บฐานข้อมูลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Database) เพื่อรองรับการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรการเคหะแห่งชาติ ในระยะที่ 2
 8. การจัดทำ EA Website
  ที่ปรึกษาต้องจัดทำ EA Website การเคหะแห่งชาติ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร การแบ่งปันองค์ความรู้ ระยะเวลาดำเนินงานทั้งหมดรวม 240 วัน