สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ธันวาคม 2553
วันสิ้นสุดโครงการ : 28 มิถุนายน 2554

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ
ดำเนินการเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับบันทึกทะเบียนทรัพย์สิน ของ สำนักงาน กสทช. โดยมีระบบย่อย ดังนี้
   1. ระบบลงทะเบียนและรายละเอียดทรัพย์สิน
   2. ระบบการปรับปรุง/ซ่อมแซมทรัพย์สิน
   3. ระบบการบำรุงรักษาทรัพย์สิน
   4. ระบบการยืม/คืน ทรัพย์สินภายในองค์กร
   5. ระบบการย้าย/โอน ทรัพย์สิน
   6. ระบบการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
   7. ระบบการตัดจำหน่าย/ขาย ทรัพย์สิน
   8. ระบบภาพถ่ายทรัพย์สิน
   9. ระบบรายงานทรัพย์สิน
   10. ระบบงานทะเบียนทรัพย์สิน (อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)
   11. ระบบงานการควบคุมบัญชีวัสดุ