สถานที่ : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิถุนายน 2554
วันสิ้นสุดโครงการ : 31 ตุลาคม 2554

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

  1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลในสายปฏิบัติการผลิตของPTTCH Group จากPlant และValue Chain ต่างๆ
  2. ออกแบบรายงานและDash board ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับKPI ของสายการผลิตรวมทั้งการนำเสนอKPI ใหม่ที่เหมาะสมที่จะนำมาซึ่งการใช้ข้อมูลมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของสายการผลิต
  3. การออกแบบเพื่อรองรับผู้ปฏิบัติงาน2ระดับคือระดับPlant Manager และระดับสูงกว่าPlant Manager 

กิจกรรมของโครงการ

ช่วงที่ 1: PROJECT PREPARATION

ดำเนินการเตรียมความพร้อมของโครงการ และแผนการดำเนินการต่างๆ

ช่วงที่ 2: DASHBOARD BLUEPRINT

ทำการออกแบบระบบร่วมกับ PTTICT ให้มีความเป็นไปได้ในเรื่องของธุรกิจของสายการผลิตที่สอดคล้องกับ KPI เดิม หรือ KPI ที่จัดทำใหม่ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้งานโดยมีการวิเคราะห์อย่างชัดเจนว่ามีแหล่งข้อมูล ที่สามารถนำมาใช้ได้จริง มีผู้รับผิดชอบในการดูแลข้อมูลให้ถูกต้องและ Up to date รวมทั้งมีสูตรการคำนวณที่สามารถจัดทำออกมาเป็นรายงานหรือ Dashboard ได้จริงและสามารถนำมาพัฒนาโดย Tool ของ PI Webpartได้ โดยทำการส่งมอบ Blueprint ที่ได้จากการออกแบบโดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะการส่งมอบดังนี้
ระยะที่ 1: ออกแบบและส่งมอบ Blueprint สำหรับ VC Polymers
ระยะที่ 2: ออกแบบและส่งมอบ Blueprint สำหรับ VC Olefins, VC Oleochemicalและ VC EO Based

ช่วงที่ 3: REALIZATION (ดำเนินการ 1 REPORT, 1 DASHBOARD เพื่อ PROOF OF CONCEPT)

PTTICT ดำเนินการ Configuration & Implementation ด้วย PI WebPartsตามการออกแบบใน Business Blueprint ของ VC Polymers บางส่วน (1 รายงาน, 1 Dashboard)

ช่วงที่ 4: FINALIZATION

PTTCH Key Users ทำการทดสอบการทำงานเพื่อให้มั่นใจได้ว่า Dashboard ที่ออกแบบและพัฒนาเป็นไปตามความต้องการ และสามารถพัฒนาได้จริงด้วย PI Web part
หมายเหตุในช่วงของการออกแบบ Phase II PTTICT จะทำการคัดเลือก Report & Dashboard
บางรายการ เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และนำมาทบทวนการออกแบบก่อนจบงาน Phase II