สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานรัฐมนตรี
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิถุนายน 2554
วันสิ้นสุดโครงการ : 30 มีนาคม 2555

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

  1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ กระบวนการของหน่วยงานภายในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี ที่จำเป็นจะต้องทำการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนการปฏิบัติงานในอนาคต (To-be Process) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสามารถสนองตอบความต้องการของหน่วยงาน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  2. เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี ในอนาคต ตามผลการศึกษา และวิเคราะห์ โดยออกแบบสถาปัตยกรรมใน 4 ด้าน คือ สถาปัตยกรรมการดำเนินงานขององค์กร สถาปัตยกรรมระบบข้อมูล/สารสนเทศ สถาปัตยกรรมระบบโปรแกรมประยุกต์ และสถาปัตยกรรมระบบเทคโนโลยี
  3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้รองรับระบบบริหารราชการและสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในการที่จะทำให้สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมก้าวสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง

เป้าหมายโครงการ

     สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี มีพิมพ์เขียวสำหรับการวางสถาปัตยกรรมองค์กรในขั้นตอนต่อไป และมีแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์ บริหารนโยบาย และแผนงานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ และรองรับการเป็นองค์กรอัจฉริยะอย่างแท้จริง รวมทั้ง การเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี

กิจกรรมของโครงการ

  1. ทบทวนสถานภาพปัจจุบัน (As-is) และเป้าหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี
  2. ให้คำแนะนำและทบทวนการออกแบบสถาปัตยกรรมการดำเนินงานของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี (To-be Business Architecture) ในอนาคต
  3. ให้คำแนะนำและทบทวนการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (To-be ICT Architecture) ในอนาคต
  4. ทบทวนและให้คำแนะนำจัดทำแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  5. ทบทวนการจัดทำข้อเสนอแนะการดำเนินงานธรรมาภิบาลด้านสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม/สำนักงานรัฐมนตรี (MOT EA Governance)
  6. แนะนำการจัดทำฐานข้อมูลของโครงการ
  7. การถ่ายทอดและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมองค์กร