สถานที่ : ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เดอะ แวลลูซิสเตมส์ จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มีนาคม 2554
วันสิ้นสุดโครงการ : 15 มีนาคม 2554

ขอบเขตโครงการ

  1. ออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายของธนาคารอาคารสงเคราะห์
  2. ควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายของธนาคารอาคารสงเคราะห์
  3. ติดตามและการประเมินผลการใช้งานระบบเครือข่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์