สถานที่ : กระทรวงการคลัง
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เดอะ แวลลูซิสเตมส์ จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มิถุนายน 2554
วันสิ้นสุดโครงการ : 20 กรกฎาคม 2554

ขอบเขตโครงการ

  1. ควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายของกระทรวงการคลัง
  2. ติดตามและการประเมินผลการใช้งานระบบเครือข่ายกระทรวงการคลัง