สถานที่ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท เอสซีพี กรุ๊ป
วันที่เริ่มโครงการ : 5 กันยายน 2554
วันสิ้นสุดโครงการ : 27 กุมภาพันธ์ 2555

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อให้มีกรอบ ทิศทาง และเป้าหมายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
 2. เพื่อให้การกำหนดแผนงาน  โครงการ  และกรอบงบประมาณ  สำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานในสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  มีความสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวนโยบายและแผนของรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปปฏิบัติได้
 3. เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2555 – 2559  ที่มีความชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในบรรลุผลสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  สอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์สามารถรองรับการปรับเปลี่ยน  เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอกอื่นได้อย่างดี ด้วยการแสวงหาความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ  ภายใต้การศึกษา  วิเคราะห์จากข้อมูลที่รอบด้านทั้งในปัจจัยภายใน  ภายนอกองค์กร ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง เน้นให้เกิดการเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ขอบเขตโครงการ

 1. ศึกษา  วิเคราะห์  ปัจจัยที่เกี่ยวข้องให้รอบด้านทั้งปัจจัยภายใน  ภายนอกองค์กร  นโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ตลอดจนแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง  เน้นให้เกิดการเชื่อมโยง  และสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  จาก พระราชกฤษฎีว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554)  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2552 – 2554  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 – 2555)  เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นสากล  กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย ระยะ พ.ศ. 2554 – 2563 (ICT 2020) แนวทางการดำเนินการโครงการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย  พ.ศ. 2552 – 2556  พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ. 2549  พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  แผนแม่บทการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ICT Security)  สำหรับประเทศไทย  นโยบายและแผนยุทธศาสตร์  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง  เป็นต้น
 2. ศึกษา สำรวจ ประเมิน  และวิเคราะห์  สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จากโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบงาน  ระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูล  ระบบเครือข่าย  โครงสร้างการเชื่อมโยง  การดูแลรักษาความปลอดภัยและความมั่นคง  ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการภายใน  การดูแลและบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น ภายใต้แนวทางการบูรณาการ
 3. สำรวจความต้องการจากผู้บริหาร  คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 – 2557) (ตามคำสั่ง ที่ ทส 129/2552 สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552) ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4. วิเคราะห์  บูรณาการ  และจัดทำรายงานผลจากการดำเนินการตามข้อ 4.1, 4.2 และ 4.3 โดยอย่างน้อยจะต้องนำเสนอรายละเอียด ดังนี้
  1. สรุปจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  และปัจจัยที่เกื้อหนุนความสำเร็จ (SWOT)
  2. รูปแบบการกำหนดสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  หน่วยงานในสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ทิศทางการใช้งาน  สำหรับการบริหาร  การติดตามประเมินผล  และแผนทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จำแนกตามแผนงานโครงการ  ระหว่างปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 – 2559 โดยอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียด  ประกอบด้วย  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์  แผนงานโครงการ  วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ  กรอบแนวทางการดำเนินแผนงานโครงการ  และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
  4. สรุปแผนงานโครงการ  และกรอบงบประมาณในข้อ 3
 5. จัดประชุม/สัมมนา ให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร  คณะทำงานเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2553 – 2557 (ตามคำสั่ง ทส ที่ 129/2552 สั่ง ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2552) และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  จากข้อ 4.3   เพื่อรับฟังความคิดเห็นและคำวิจารณ์
 6. ดำเนินการจัดทำและทบทวนร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2555 – 2559  โดยอย่างน้อยจะต้องดำเนินการ
  1. จัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2555 – 2559
  2. จัดประชุม/สัมมนานำเสนอร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2555 – 2559    เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย  (Stakeholder)
  3. ปรับปรุงร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559
 7. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พ.ศ. 2555 – 2559  ฉบับสมบูรณ์
 8. จัดประชุม/สัมมนาประชาพิจารณ์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559