สถานที่ : สำนักงานกำกับกิจการพลังงาน
ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

  1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ ซึ่งสามารถระบุประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมและมีกรอบระยะเวลาการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยจำแนกเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
  2. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานฯ ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ของสำนักงานฯ กรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพลังงาน
  3. เพื่อวิเคราะห์ กำหนดระบบสารสนเทศ (Software) ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. เพื่อออกแบบ กำหนดรายการโครงการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกรอบงบประมาณโครงการ ซึ่งสำนักงานฯ สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป
  5. เพื่อออกแบบกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น
  6. เพื่อพัฒนากลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาในภาพรวม

เป้าหมาย

     สกพ. มีแผนแม่บทการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การกำกับกิจการพลังงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู้ด้านพลังงาน

ขอบเขตโครงการ

ส่วนที่ 1

งานสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรในเรื่องสถาปัตยกรรมองค์กร

ส่วนที่ 2

งานจัดทำแผนแม่บท

  • งานที่1จัดทำแผนกลยุทธ์และการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวม ตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กรพร้อมส่งมอบเครื่องมือการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Tools)
  • งานที่ 2จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ