สถานที่ : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.  ซึ่งสามารถระบุประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ จะได้รับอย่างเป็นรูปธรรมและมีกรอบระยะเวลาการพัฒนาที่ชัดเจน สอดคล้องกับหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture : EA) โดยจำแนกเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
 2. เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.  ที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ของ บวท.  กรอบทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม
 3. เพื่อวิเคราะห์ กำหนดระบบสารสนเทศ (Software) ระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัย รวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 4. เพื่อออกแบบ กำหนดรายการโครงการพัฒนาทางด้านระบบเทคโนโลยีและการสื่อสาร พร้อมจัดลำดับความสำคัญและกำหนดกรอบงบประมาณโครงการ ซึ่ง บวท.  สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างได้ต่อไป
 5. เพื่อออกแบบกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น
 6. เพื่อพัฒนากลไกในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกำหนดตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาในภาพรวม รวมทั้งแนวทางการจัดการด้านสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)

ขอบเขตโครงการ

 1. งานสำรวจ จัดเก็บข้อมูล เพื่อการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรในเรื่องสถาปัตยกรรมองค์กร
  • รับทราบนโยบายและกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการฯ ผู้บริหารและคณะทำงานของ บวท.
  • จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architect: EA ) ให้กับผู้บริหารและบุคลากร จำนวน ๒ หลักสูตร หลักสูตรละ ๑ วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรละไม่น้อยกว่า ๓๐ คน
  • สำรวจ วิเคราะห์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร การแบ่งอำนาจหน้าที่ของ บวท. ตลอดจนวิสัยทัศน์ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารของประเทศ แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และแผนงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สำรวจ วิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน (As-is) เพื่อการจัดทำผังการไหลของงานและสารสนเทศสำคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่รองรับกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ  ตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architect: EA)
  • สำรวจ วิเคราะห์ ความต้องการของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มต่างๆ โดยจำแนกเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
  • สำรวจ วิเคราะห์ระบบสารสนเทศ (Software) ทั้งที่เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการที่มีใช้อยู่ในส่วนงานต่างๆ ของ บวท.และสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.
  • สำรวจ วิเคราะห์ระบบฐานข้อมูล (Database) ที่มีอยู่เดิม ทั้งที่เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ และสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.
  • สำรวจ วิเคราะห์ระบบเครือข่าย เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีอยู่เดิม และสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.
  • สำรวจ วิเคราะห์ด้านบุคลากร ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง และสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจำกัดต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.
  • นำเสนอสรุปผลการสำรวจความต้องการของผู้ใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในกลุ่มต่างๆ และผลการสำรวจองค์กร และระบบงานพื้นฐานเดิม ต่อผู้บริหารและคณะทำงานของบริษัทการจัดทำแผนกลยุทธ์และการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร รวมถึงงานจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. การจัดทำแผนกลยุทธ์และการออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร  รวมถึงงานจัดทำแผนปฏิบัติการและแนวทางการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process) ที่ควรจะปรับปรุงพัฒนาตามแผนวิสาหกิจ  โดยจัดทำผังการไหลของงานและสารสนเทศสำคัญที่เกี่ยวข้องในกระบวนการที่รองรับกลยุทธ์ตามแผนวิสาหกิจ โดยนำเสนอตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architect: EA)
  • จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท. ซึ่งระบุเป้าประสงค์ของการพัฒนาที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ จะได้รับจากการพัฒนา พร้อมระบุตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่แสดงถึงผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับต่อการพัฒนาในภาพรวม
  • ออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเป้าหมาย (Target  Information  Technology Architecture)  ทั้งที่เป็นระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ  ที่ประกอบไปด้วย
   • สถาปัตยกรรมด้านข้อมูล  สารสนเทศ  (Data and Information Architecture)
   • สถาปัตยกรรมด้านโปรแกรมประยุกต์  (Application Architecture)
   • สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยี (Technology  Architecture)  ที่ประกอบไปด้วย  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  และเทคโนโลยีระบบเครือข่าย
   • สถาปัตยกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย  (Security Architecture)
  • ออกแบบระบบฐานข้อมูล (Database) และมาตรฐานกลางในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล ที่สนับสนุนระบบสารสนเทศการปฏิบัติงาน การบริการ และการบริหารจัดการ
  • ออกแบบระบบเครือข่าย เครื่องมืออุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • ออกแบบกระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนจัดทำข้อเสนอด้านการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาขึ้น
  • จัดทำข้อเสนอแนะที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ บวท.
  • จัดประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะทำงานของ บวท. เพื่อนำเสนอร่างแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • จัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งระบุโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ควรดำเนินการ พร้อมจัดลำดับความสำคัญของโครงการ
  • จัดทำแผนการลงทุนและแผนงบประมาณรายจ่าย เพื่อการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • นำเสนอสรุปแผนกลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อผู้บริหารและคณะทำงานของ บวท.
 3. การจัดทำแนวทางการกำกับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
  • จัดทำรายงานแนวทางการกำกับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)
  • นำเสนอแนวทางการกำกับและจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance) ต่อผู้บริหารและคณะทำงานของ บวท. เพื่อปรับบทบาทและการผลักดันการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 4. ที่ปรึกษาจะต้องให้คำปรึกษาแก่ บวท. เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโครงการทางด้านเทคนิคและปัญหาด้านอื่นๆ ที่อาจมี โดยที่ปรึกษาจะดำเนินการให้เป็นอย่างดีไม่ชักช้า  และมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมต่อบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี หลังจากสิ้นสุดสัญญาการว่าจ้าง