สถานที่ : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
วันที่เริ่มโครงการ : 18 เมษายน 2555
วันสิ้นสุดโครงการ : 15 กันยายน 2555

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 -2559 ที่มีทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชัดเจนและมีความเป็นไปได้ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และแนวโน้มความต้องการในอนาคต
 2. เพื่อให้มีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับสมบูรณ์) ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ พ.ศ. 2555 -2559 ใช้เป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายโครงการ

 1. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ จะมีแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่สอดรับกับยุทธศาสตร์ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงพาณิชย์ ฉบับปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางและทิศทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 2. มีแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มุ่งเน้นให้ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริง
 3. มีรายละเอียดแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อประกอบการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2555 -2559
 4. มีรูปแบบระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลักษณะภาพรวมของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

ขอบเขตโครงการ

 1. วิเคราะห์ วางแผนและกำหนดขอบเขต ขั้นตอน รูปแบบ และระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 -2559 โดยให้ครอบคลุมในเรื่องการกำหนดนโยบายสารสนเทศในองค์กร การพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ระบบเครือข่าย โครงสร้างการเชื่อมโยง การดูแลรักษาความปลอดภัย รวมถึงแนวทางการพัฒนาบุคลากร
 2. วิเคราะห์กระบวนการทำงาน และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในสภาวะปัจจุบันของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุนความสำเร็จ
 3. สำรวจความต้องการในทุกระดับของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เพื่อสร้างกรอบงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นไปได้ รวมทั้งใช้สำหรับการกำหนดนโยบายสารสนเทศที่จำเป็นในด้านต่างๆ ที่รวมถึงการใช้นโยบายการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินการและนโยบายการรักษาความปลอดภัย และความมั่นคงของระบบสารสนเทศ รวมทั้งการดูแลและบริหารความเสี่ยง
 4. วิเคราะห์และออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดทิศทางการใช้งาน สำหรับการบริหารและการติดตามประเมินผล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ และจัดทำแผนทิศทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) ภายใต้กรอบ e-GIF (Government Information Framework) และการเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและนานาชาติ
 5. จัดให้มีกระบวนการ การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน โดยการกำหนดนโยบายและทิศทาง ต้องได้รับการยอมรับจากคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
 6. จัดพิมพ์รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 – 2559 (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมบันทึกข้อมูลแผ่น CD หรือ DVD