สถานที่ : บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท Bay Computing
วันที่เริ่มโครงการ : 24 ธันวาคม 2555
วันสิ้นสุดโครงกา ร: 22 พฤษภาคม 2556

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

  1. เพื่อปรับปรุงโครงข่ายโดยใช้ เทคโนโลยี NAT444 คือการทำให้ใช้งาน Public IPv4 ได้โดยไม่สิ้นเปลืองได้แก่การทำ Private IPv4 สำหรับลูกค้าของบริษัททีโอที จำกัด (มหาชน)
  2. เพื่อใช้ เทคโนโลยี IPoE ซึ่งเป็นอีกเทคโนโลยีที่ต้องเริ่มมีการใช้งานควบคู่กับ เทคโนโลยี PPPoE เดิม การทำ IPoE ซึ่งจะช่วยลดภาระการทำงานของอุปกรณ์ในโครงข่าย และยกระดับการให้บริการลูกค้าที่ต้องใช้ปริมาณข้อมูลจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความต้องการของ Application ที่ต้องใช้ความสามารถของ IP Protocol ช่วยในการส่งผ่านข้อมูล เช่น Multicast Protocol, P2P Protocal

ขอบเขตโครงการ

  1. ติดตั้ง Software เก็บ Log การทำงานของ NAT444 ที่ อาคาร 4 ชั้น 4สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ
  2. ติดตั้ง Software ควบคุมสำหรับการทำ IPoE Session ที่ อาคาร 4 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ