สถานที่ : กรมการบินพลเรือน
ผู้ว่าจ้าง : ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วันที่เริ่มโครงการ : 15 กุมภาพันธ์ 2556
วันสิ้นสุดโครงการ : 14 กุมภาพันธ์ 2557

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์กระบวนการระบบสารสนเทศระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมฯทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมทั้งจัดทำสรุปปัญหา/ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการให้บริการผ่านทางระบบงานอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้มาตรฐานเดียวกัน
 2. เพื่อออกแบบระบบและจัดทำรายงานแนวทางการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการบินพลเรือนที่ได้จากผลการศึกษา
 3. เพื่อปรับปรุง (Tune, Optimize และ Harden) ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายที่มีติดตั้งภายในกรมการบินพลเรือนทั้งหมด ตามผลการศึกษา
 4. เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ 5 ปีและแผนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. เพื่อรองรับการเชื่อมโยงบริการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนำไปสู่การให้บริการภาครัฐของ E-Government

ขอบเขตโครงการ

  1. ที่ปรึกษาต้องจัดทำแผนขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมทั้งระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากกรมการบินพลเรือน ประกอบด้วยแผนอย่างน้อยดังนี้
   1. แผนขั้นตอนกระบวนการการดำเนินงาน พร้อมทั้งกำหนด Milestones และDeliverables (สิ่งที่ต้องส่งมอบ) ของแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน
   2. ในระหว่างการดำเนินงานผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องรายงายความก้าวหน้าโครงการให้กรมการบินพลเรือนอย่างน้อยเดือนละครั้ง

จัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรกรมการบินพลเรือนตามความจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

1) การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ Business Process Management/Business Process Modeling – สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อง 10 คน ระยะเวลาในการอบรมอย่างน้อย 2 วัน
2) การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ Enterprise Architecture: EA – ให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 15 คน ระยะเวลาในการอบรมอย่างน้อย 2 วัน
3) การฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ Security และ Network สำหรับเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวนอย่างน้อย 4 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมอย่างน้อย 3 วัน
   การดำเนินงานด้านการวิเคราะห์จัดทำแผนและกำหนดทิศทางในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Long-term objective) มีขอบเขตของงานดังนี้

  1. สำรวจวิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ทิศทางการบริหารจัดการและดำเนินงานจากแหล่งต่างๆอย่างน้อยดังนี้
   • แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
   • วิสัยทัศน์พันธกิจแผนยุทธศาสตร์กรมการบินพลเรือนและโครงสร้างองค์กร
   • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย
   • แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงคมนาคม
   • กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระยะ พ.ศ. 2554-2563 ของประเทศไทย (ICT2020)
   • แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
   • พร้อมกับการรับทราบนโยบายและทิศทางจากผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการระบบสารสนเทศของกรมการบินพลเรือน
  2. สำรวจวิเคราะห์กระบวนงานปัจจุบัน (As-is) ตามหลักการสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture: EA) ในส่วนของกระบวนการสร้างคุณค่า (ภารกิจหลักของกรมฯ) และกระบวนการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯรวมถึงความเชื่อมโยง/แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกระบวนการภายในความเชื่อมโยงสู่กระบวนการภายนอกพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่ใช้ร่วมกัน
  3. สำรวจวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ (กลุ่มผู้บริหารเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยาน) พร้อมสรุปผล
  4. สำรวจวิเคราะห์ด้านบุคลากรตลอดจนระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพร้อมสรุปผล
  5. สำรวจวิเคราะห์ด้านระบบงานประยุกต์ (Software Applications) ที่มีอยู่พร้อมสรุปผล
  6. สำรวจวิเคราะห์ระบบการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมในปัจจุบันเช่นการสำรองข้อมูลการจัดทำแผนฉุกเฉินการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 พร้อมสรุปผล
  7. สำรวจวิเคราะห์มาตรฐานข้อมูลโครงสร้างข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อการเชื่อมต่อระหว่างระบบงานต่างๆและระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกให้เป็นไปตามที่นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐกำหนดไว้พร้อมสรุปผล
  8. สำรวจวิเคราะห์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายรวมทั้งซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งอยู่ในปัจจุบันระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ (ทั้ง Wired และ Wireless) ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่มีอยู่เดิมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมสรุปผล

 1. ทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการบินพลเรือนพร้อมสรุปผล
 2. สำรวจวิเคราะห์กระบวนงานและระบบการปฏิบัติงานพร้อมสรุปผลโดยการศึกษาดูงานจากหน่วยงานดังนี้
   • หน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการ/การสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารอย่างน้อย 1 หน่วยงาน
   • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มีระบบคุณภาพการบริหารจัดการภายในและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่โดดเด่นอย่างน้อย 1 หน่วยงาน
   • หน่วยงานการบินพลเรือนในภูมิภาค (ต่างประเทศ) ที่มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นระบบมีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบริการจำนวน 1 หน่วยงานจำนวนผู้เข้าร่วมดูงานในส่วนของกรมการบินพลเรือนจำนวน 5 คน

  ทั้งนี้ทางที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นสำหรับผู้เข้าร่วมดูงานด้วย