สถานที่ : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
วันที่เริ่มโครงการ :  22 มี.ค 2556
วันสิ้นสุดโครงการ :  14 พ.ย 2556

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ
1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)
2. เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ขอบเขตโครงการ

  1. ศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (As-Is Architecture)1.1 สำรวจ วิเคราะห์ สถานภาพสถาปัตยกรรมองค์กรปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนปัจจัยที่เกื้อหนุนความสำเร็จของแต่ละกระบวนการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ในแต่ละภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้) อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง1.2 จัดทำโมเดลสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (As-Is Architecture Model)

    1.3 จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ สถานภาพสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  2. 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่ต้องการให้เป็น (To-Be Architecture)2.1 สำรวจ วิเคราะห์ปัจจัยที่มีส่วนเกื้อหนุนหรือผลักดันให้การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและงานสนับสนุน ประสบความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว เพื่อออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ควรจะเป็นในอนาคต
    2.2 จัดทำโมเดลสถาปัตยกรรมที่ต้องการให้เป็น (To-Be Architecture Model)

2.3 จัดทำเอกสารรายงานผลการศึกษา วิเคราะห์และจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรที่ต้องการให้เป็นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (To-Be Architecture)

  • จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรปี พ.ศ. 2557-2561 ที่สอดคล้องกับผลการศึกษาและการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. 2557-2561
  • จัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานของโครงการและสนองผลการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี พ.ศ. 2557-2561 และรับข้อเสนอแนะจากผู้แทน สำนัก/ศูนย์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขตเพื่อปรับปรุงแก้ไขก่อนส่งมอบงาน อย่างน้อย 3 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมครั้งละ ไม่น้อยกว่า 60 คน ทั้งนี้ จะต้องรายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรทราบ
  • ที่ปรึกษา ต้องเสนอแนวทางการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขอื่นใด ที่ได้จากผลการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ที่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น