สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
วันที่เริ่มโครงการ : 19 มิถุนายน 2556
วันสิ้นสุดโครงการ : 18 ธันวาคม 2556

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อพัฒนาระบบงานแห่งที่ 2 เพื่อเป็นระบบสำรอง ที่ตั้งอยู่ภายนอกสำนักงานฯ ซึ่งเป็นระบบที่สามารถรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างทันที ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อระบบงานหลักที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานส่วนกลาง ถนนกรุงเกษม
 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ สศช. สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นจนศูนย์ข้อมูลหลักไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานและให้บริการได้

ขอบเขตโครงการ 

ส่วนที่ 1 : งานศึกษาระบบและออกแบบระบบเครือข่ายสารสนเทศสำรองโดยมีลักษณะการดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. ดำเนินการศึกษาและรวมรวมข้อมูลโครงสร้างระบบพื้นฐานเดิม
 2. นำผลการการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อหารูปแบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่
 3. ออกแบบระบบโครงสร้างพื้นฐานใหม่เพื่อพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศสำรอง
 4. จัดทำรายงานผลการศึกษาเป็นรูปแบบรายงาน
 5. นำเสนอรายงาน

ส่วนที่ 2 : งานติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายสารสนเทศสำรอง

 1. ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องแม่ข่าย
 2. ปรับแต่งค่าการทำงานของอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย
 3. ปรับแต่งค่าการทำงานอุปกรณ์ Firewall
 4. ติดตั้งและตั้งค่า Active Directory เพื่อโอนถ่าย (Replicate) ข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง
 5. ติดตั้งและตั้งค่า DAG ใน Exchange 2013 เพื่อโอนถ่าย (Replicate) ข้อมูลระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง
 6. ติดตั้งและตั้งค่า DFS ให้กับเครื่องแม่ข่ายเพื่อโอนถ่าย (Replicate) ข้อมูลของ File Sharing ระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง
 7. ติดตั้งและตั้งค่าการกู้คืนข้อมูล (Restore) ให้กับเครื่องแม่ข่ายเพื่อสำรองการทำงานของ Web Server ระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง
 8. ทดสอบการเชื่อมต่อของเครื่องแม่ข่ายระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง
 9. ทดสอบการโอนถ่ายข้อมูลของบริการทั้งหมดระหว่างศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลสำรอง
 10. ทดสอบการ Fail-Over ของบริการทั้งหมดทีละบริการ

ส่วนที่ 3 : จัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายสารสนเทศสำรอง

 1. จัดทำคู่มือการตั้งค่า การควบคุมการใช้งาน การตรวจสอบและดูแลระบบฯให้แก่เจ้าหน้าที่ดูแล(Administrator) จำนวน 2 ชุด
 2. ดำเนินการฝึกอบรมการดูแลอุปกรณ์แก่เจ้าหน้าที่ดูแล(Administrator) จำนวน 1 คอร์ส ณ สำนักงานคณะกรรมการฯ ระยะเวลา ½ วัน
 3. จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดโครงการพร้อมส่งมอบแก่สำนักงานคณะกรรมการฯ
 4. นำเสนอรายงานสรุปโครงการ