สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้ว่าจ้าง : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วันที่เริ่มโครงการ : 16 กันยายน 2556
วันสิ้นสุดโครงการ : 12 กุมภาพันธ์ 2557

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ
     เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และบุคลากร (ในด้านสารสนเทศ) ในช่วงระยะเวลา 5 ปี จากปี พ.ศ. 2557 ถึง 2561 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ขอบเขตโครงการ

1. ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ

2. ศึกษาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงศึกษาธิการ

3. ศึกษา วัตถุประสงค์ นโยบาย กลยุทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา

4. ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5. ศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อยู่ในระหว่างการจัดซื้อจัดหาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6. ศึกษาและกำหนดสถาปัตยกรรมแนวทางการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีใช้ในปัจจุบัน กับระบบที่กำลังจะพัฒนาขึ้นใหม่

7. กำหนดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความมั่นคง ที่จำเป็น ในการสนับสนุนการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รวมทั้งกำหนดลำดับเวลาในการจัดหา และงบประมาณของแต่ละระบบ

8. กำหนดแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในด้านสารสนเทศ เพื่อให้การใช้งาน และการสนับสนุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้อย่างมีประสิทธิภาพ