สถานที่ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ว่าจ้าง : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
วันที่เริ่มโครงการ : 11 พฤศจิกายน 2553
วันสิ้นสุดโครงการ : 10 มิถุนายน 2554

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อสนับสนุนในการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาทางเทคนิคของระบบสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช. สำหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ต้องตอบสนองการปฏิบัติงานตามอำนาจ หน้าที่ ภารกิจ และตอบสนองการใช้งานของสำนักงาน ป.ป.ช. ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
 2. เพื่อให้คำปรึกษาทางเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวางแผนและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารในสำนักงาน ป.ป.ช.
 3. เพื่อช่วยวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคนิคของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 4. เพื่อช่วยวางแผนในการนำระบบจัดการการเปลี่ยนแปลงในการนำเทคนิคระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
 5. เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากที่ปรึกษาสู่บุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6. เพื่อช่วยในการกำหนดข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเทคนิคของโครงการให้ถูกต้อง เหมาะสมกับความต้องการของสำนักงาน ป.ป.ช. และสอดคล้องกับสถานการณ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศปัจจุบัน
 7. เพื่อช่วยดูแล กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง มีเทคนิคเป็นไปตามข้อกำหนด และเสร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างรวดเร็ว

กิจกรรมของโครงการ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่มีอยู่เดิม และระบบสารสนเทศที่จะพัฒนาขึ้นมาใหม่ ตามโครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553 และโครงการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 โดยผลการวิเคราะห์จะต้องแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงกันของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่เดิม และโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในปี 2553 – 2554 พร้อมทั้งให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการทำงานที่สอดคล้องกัน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
 2. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการ โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นกลางสำหรับประกวดราคาเสนอสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งประกอบไปด้วย
  • โครงการตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2553
  • โครงการตาม (ร่าง) แผนปฏิบัติการและแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554
  • โครงการเร่งด่วนที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ช. มีมติให้ดำเนินการก่อนส่งมอบงานในงวดที่ 3
   คณะที่ปรึกษาต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

    

   • ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ ศึกษาระบบ และวิเคราะห์ระบบ
   • จัดให้มีการประชุมเพื่อเก็บข้อมูลความต้องการของผู้ใช้
   • สรุปผลการศึกษา และวิเคราะห์ระบบดังกล่าวข้างต้นเป็นรายงานทางวิชาการ โดยแยกเป็นโครงการ
   • จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละโครงการ เพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับโครงการเร่งด่วนที่คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงาน ป.ป.ช. มีมติให้ดำเนินการ คณะที่ปรึกษาจะต้องส่งข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าวในงวดงานถัดไป
 3. เข้าร่วมควบคุมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เพื่อให้โครงการฯ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายในการดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการดังนี้
  1. ให้คำปรึกษาคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ
  2. บริหาร ควบคุม และติดตามประเมินผลการพัฒนาโครงการต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในทุกขั้นตอน เพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของสำนักงาน ป.ป.ช. และให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งทางด้านการบริหารและด้านการปฏิบัติการของโครงการนั้นๆ
  3. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาโครงการแต่ละโครงการ เสนอสำนักงาน ป.ป.ช. ทุกๆ 3 เดือน
  4. ให้คำปรึกษา คณะกรรมการตรวจรับระบบของโครงการที่มีการส่งมอบงานก่อนสิ้นสุดสัญญาจ้างของคณะที่ปรึกษา 1 เดือน รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารทางวิชาการที่ผู้พัฒนาโครงการส่งมอบ เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ
  5. สรุปรายงานการพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ตรวจรับแล้วเสร็จเสนอสำนักงาน ป.ป.ช.
  6. จัดทำรายงานประเมินผลการใช้งานโครงการต่างๆ และรายงานประเมินประสิทธิภาพการทำงานของโครงการต่างๆ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
 4. ให้คำปรึกษาและแนะนำทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศแก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5. จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคนิคของระบบสารสนเทศในปัจจุบันของสำนักงาน ป.ป.ช. ให้แก่บุคลากรที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกำหนด จำนวนตั้งแต่ 15 – 30 คน โดยใช้สถานที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ทุกๆ 3 เดือน ครั้งละไม่เกิน 1 วัน ซึ่งในการอบรมแต่ละครั้งคณะที่ปรึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน