สถานที่ : กรมสรรพากร
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์  จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 22  มกราคม 2545            
วันสิ้นสุดโครงการ : 21 พฤษภาคม 2545

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อศึกษาสมรรถนะปัจจุบันของระบบโครงข่าย LAN ภายในกรมสรรพากร
 2. วิเคราะห์หาปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระบุถึงสาเหตุของปัญหา
 3. เสนอแผนในการแก้ปัญหาพร้อมทั้งดำเนินการแก้ปัญหาตามแผนที่วางไว้

กิจกรรมของโครงการ

 1. เฟสที่ 1 รวบรวมและศึกษาข้อมูลของโครงข่าย LAN ในแต่ละ Segment พร้อมทั้งทำการวิเคราะห์ค้นหาปัญหาในโครงข่าย LAN ของกรมสรรพากร

  ขั้นที่ 1 ศึกษาโครงสร้างพร้อมทั้งเก็บข้อมูลการใช้งานโครงข่ายคอมพิวเตอร์
  ขั้นที่ 2 วางแผนการเก็บตัวอย่างและการส่งข้อมูลของแต่ละการใช้งาน
  ขั้นที่ 3 ดำเนินการเก็บข้อมูลตามที่วางเอาไว้ในขั้นที่ 2 (Traffic Monitoring)
  ขั้นที่ 4 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการวัดทราฟฟิคในขั้นที่ 3 เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ถึงปัญหาของโครงข่าย
  ขั้นที่ 5 วิเคราะห์โครงสร้างการกำหนด IP Address และการติดตั้ง VLAN ของโครงข่าย
  ขั้นที่ 6 ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่บ่งถึงประสิทธิภาพของโครงข่ายละโครงสร้างของโครงข่ายที่รวบรวมไว้
  ขั้นที่ 7 จัดทำรายงานสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงข่าย LAN ของกรมสรรพากร
  ขั้นที่ 8 นำเสนอผลการดำเนินงานในเฟสที่ 1

 2. เฟสที่ 2 ดำเนินการแก้ปัญหาของระบบโครงข่าย พร้อมทั้งตรวจสอบผลการแก้ปัญหา

  ขั้นที่ 1 ทำการวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ปัญหาที่ได้สรุปไว้ในเฟสที่ 1
  ขั้นที่ 2 วางแผนกระบวนการในการแก้ปัญหาตามแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้สรุปไว้ในขั้นที่ 1
  ขั้นที่ 3 นำเสนอแผนและขั้นตอนต่างๆ ในการแก้ปัญหาที่ได้จากขั้นที่ 2
  ขั้นที่ 4 ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่ได้ตกลงไว้
  ขั้นที่ 5 ตรวจสอบผลของการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนตามแผนที่ได้เสนอไว้ในขั้นที่ 2
  ขั้นที่ 6 จัดทำรายงานสรุปผลของการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโครงข่าย LAN ของกรมสรรพากร
  ขั้นที่ 7 นัดประชุมเพื่อนำเสนอผลสรุปการตรวจสอบการแก้ปัญหา