สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ :  17 ธันวาคม 2551            
วันสิ้นสุดโครงการ : 16 พฤษภาคม 2552

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

เพื่อพัฒนาระบบ Customer relationship management (CRM) และระบบ Knowledge Management (KM) เพื่อใช้ในการบริการงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

กิจกรรมของโครงการ

 1. ขอบเขตงานด้านข้อมูล
  1. จัดทำข้อมูลถามตอบจาก 20 คำถาม คำตอบ เบื้องต้นในแต่ละหน่วยงานที่ได้จากกรมและสถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใน 5 เดือน พร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  2. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารรายงานประจำเดือนของงาน Sub Call Center เดิม และจัดทำเป็นข้อมูลถาม – ตอบ เพิ่มเติม ภายใน 5 เดือน พร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  3. จัดทำข้อมูลคำตอบจากคำถามในข้อ 1.2 จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใน 5เดือน พร้อมทั้งนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
  4. จัดทำการวิเคราะห์ข้อมูลระบบ CRM เป็นรายเดือน นับจากที่เริ่มใช้จนสิ้นสุดสัญญา
  5. จัดทำการประมวลผลจากข้อ 1.1 ถึง ข้อ 1.4 เพื่อสรุปเป็นองค์ความรู้ความรู้ (Knowledge Management) พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในความเห็นชอบ
 2. ขอบเขตด้านคุณภาพ

  จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Knowledge Management (KM) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลตอบซักถาม สำหรับเป็นองค์ความรู้ของกระทรวงอุตสาหกรรม