สถานที่ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทย
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท อัลฟา อินโฟ จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เมษายน 2551
วันสิ้นสุดโครงการ : 31 มีนาคม 2552

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อวางกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้สอดคล้องและมุ่งผลสำเร็จ เพื่อสู่ e-Government
 2. เพื่อให้ กนอ. มีกลยุทธ์และแนวทางที่ชัดเจนในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนนโยบายและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิผลสูงขึ้นและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
 3. เพื่อให้ กนอ. มีกลยุทธ์ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสร้าง Competitive Advantages โดยการยกระดับสินค้า/บริการ และกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างชัดเจน
 4. เพื่อให้ กนอ. ดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศได้สอดคล้องกับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ และสภาพการของธุรกิจ/การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 5. เพื่อให้ กนอ.บริหารจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด และบรรลุวัตถุประสงค์โครงการที่กำหนดไว้

กิจกรรมของโครงการ

 1. ให้คำปรึกษาด้านการกำหนดกลยุทธ์ เพื่อจัดทำนโยบาย แนวทางการแก้ไข ปัญหา แผนการดำเนินงานในด้าน ICT
 2. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในการจัดทำแผนการลงทุน รวมถึงให้ความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และการบริหารโครงการในด้าน ICT
 3. ให้คำปรึกษาและเสนอแนะในการวางแผนบูรณาการเพื่อการไปสู่ E-Government
 4. การให้คำปรึกษาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยดำเนินงานครอบคลุมในหน่วยงานของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
 5. การศึกษาภาพรวมการใช้ ICT ของ กนอ. ในปัจจุบัน จากนั้นนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการบริหารงาน ICT ทั้งในด้านนโยบาย วิธีการปฏิบัติ การวัดผลและรายงานผล นำเสนอแก่ กนอ. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร ICT ต่อไป
 6. การให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ ICT รวมทั้งการติดตามการดำเนินการโครงการอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในการให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการ
 7. การให้คำปรึกษาในงานเครือข่ายครอบคลุมถึง การออกแบบระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลให้สามารถรองรับการพัฒนา ICT ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 8. การให้คำปรึกษาในการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานและการบูรณาการระบบ พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลด้านการกำหนดความต้องการเชิงฟังก์ชั่น และสถาปัตยกรรมระบบ เพื่อรองรับการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
 9. การให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการจัดหาระบบสารสนเทศ รวมถึงการจัดทำเอกสารประกวดราคา การร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดหาระบบสารสนเทศและการพัฒนาระบบเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน
 10.  การให้คำปรึกษาในการกำหนดมาตรฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมระบบ และการรักษาความปลอดภัยของการบูรณาการระบบที่มีอยู่ในปัจจุบัน และระบบที่อยู่ระหว่างการจัดหาหรือพัฒนาระบบ เพื่อให้ กนอ. มีระบบสารสนเทศที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ให้คำปรึกษา และทำเอกสารเพื่อสนับสนุน กนอ. ในการเตรียมรับการประเมินจาก TRIS ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ
 12.  ให้คำปรึกษาและจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหาร เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ด้าน ICT