สถานที่ : กระทรวงพาณิชย์
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่เริ่มโครงการ : 18 มีนาคม 2553  
วันสิ้นสุดโครงการ : 17 มกราคม 2554

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อให้กระทรวงพาณิชย์มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2559 จำนวน 1 ฉบับ
 2. เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ มีการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ฉบับปี พ.ศ. 2552-2559 แยกตามหน่วยงาน จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก และองค์การคลังสินค้า
 3. เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ มีความพร้อมใช้งานสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และมีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตลอดจนที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญช่วยในการบริหารโครงการระบบโครงการสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่กระทรวงฯ กำหนด
 4. เพื่อให้มีแผนการพัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลด้านการพาณิชย์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามแผนปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กระทรวงพาณิชย์
 5. เพื่อให้มีแผนบูรณาการงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2554 ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล

กิจกรรมของโครงการ

 1. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำบทวิเคราะห์สถานภาพด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีแนวทางอย่างน้อย ดังนี้
  1. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรจากแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (IT2010) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แผนแม่บทรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (ICT Security) สำหรับประเทศไทย เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามกรอบแนวทางมาตรฐานสากลและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารใหม่ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายในองค์กรจากโครงสร้าง ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพาณิชย์ และของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานภาพปัจจุบันและอนาคตของโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ และของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทั้ง 8 หน่วยงาน จากระบบคอมพิวเตอร์ ระบบงานและฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย และบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาพรวมกระทรวงพาณิชย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  4. สำรวจ สัมภาษณ์ ผู้บริหาร บุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนต่างประเทศ (Focus Group) เพื่อสำรวจความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์และของหน่วยงานในสังกัดอย่างน้อย ดังนี้
   •  สัมภาษณ์หน่วยงานละ จำนวนรวมไม่น้อยกว่า 30 คน
   • สำรวจด้วยแบบสอบถาม จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ แต่ละหน่วยงาน
 2. จัดทำแผนพัฒนาข้อมูลและการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการพาณิชย์ของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้
  1. ทบทวนระบบฐานข้อมูลด้านการพาณิชย์ ปัญหาอุปสรรคของการพัฒนาข้อมูล และการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการพาณิชย์
  2. สำรวจความคิดเห็น/ความต้องการของผู้ใช้ทั้งภายในและภายนอก (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ)
 3. บูรณาการแผนงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ 2554 ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ พร้อมรวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบคำของบประมาณเป็นรายโครงการ
 4. จัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ครอบคลุมประเด็นการพัฒนา อย่างน้อยดังนี้
  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.  การกำหนดมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกันภายในกระทรวง
  3. ข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุนขององค์กร
  4. โครงสร้างองค์กรและการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยศึกษาโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่ประสบความสำเร็จ (Best Practice)
  5. ตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมายที่กำหนด
 5. จัดทำรายละเอียดของแผนงาน/โครงการที่เสนอตามแผนแม่บทฯ โดยจะประกอบด้วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน ประมาณการงบประมาณ ตัวชี้วัด และผลที่คาดว่าจะได้รับ เป็นรายแผนงาน/โครงการ
 6. ดำเนินการจัดการประชุมร่วมกับผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความมีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 7. จัดสัมมนาร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 8 หน่วยงานๆ ละไม่น้อยกว่า 1 ครั้งละไม่น้อยกว่า 35 คน
 8. จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ และของหน่วยงานในสังกัด จำนวน 1 ครั้ง และฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง จำนวนครั้งละไม่น้อยกว่า 120 คน
 9. จัดทำแผ่นพับแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงพาณิชย์ และของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง จำนวน 1 ฉบับ โดยมีรูปแบบสวยงามจากโรงพิมพ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 ชุด
 10. ดำเนินงานเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้คำปรึกษาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างกรมและกระทรวง บริหารโครงการระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจนให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยให้จัดทำรายงานความก้าวหน้า (Progress report) เป็นรายเดือน