สถานที่ : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พฤศจิกายน 2553 
วันสิ้นสุดโครงการ : 30 มิถุนายน 2554

วัตถุประสงค์/เป้าหมายโครงการ

 1. เพื่อกำหนดกรอบแนวทางเพื่อการออกแบบ Enterprise Service Bus
 2. เพื่อกำหนดแผนงานและโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์ รวมทั้งแนวทางการดำเนินแผนงานโครงการ และกรอบงบประมาณ
 3. เพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์องค์กรพร้อมเป้าหมายทางธุรกิจ ที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นส่วนผลักดันขับเคลื่อน
 4.  เพื่อกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมทั้งกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
 5. เพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี พ.ศ 2554-2558

กิจกรรมของโครงการ:

 1. ประเมินสถานะภาพความพร้อมด้านสถาปัตยกรรมองค์กรและสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
  1. ประเมินสถานะภาพความพร้อมด้านสถาปัตยกรรมองค์กร
  2. ประเมินสถานะภาพความพร้อมด้านสถาปัตยกรรมเชิงบริการ
 2.  ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์สถานะภาพปัจจุบันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1.  การใช้ข้อมูลและระบบงาน (Data Architecture)
  2. การเชื่อมต่อของข้อมูล (Information and Integration Architecture)
  3. เครือข่ายสื่อสารและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Infrastructure and Security  Architecture)       
 3. ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์และเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร
  1. วิเคราะห์เป้าหมายทางธุรกิจพร้อมยุทธศาสตร์องค์กร
  2. สัมภาษณ์ผู้บริหารต่อเป้าหมายธุรกิจขององค์กร
  3. วิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร พร้อมการเชื่อมโยงผลการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ดำเนินการจัดการประชุมเพื่อหารือร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
 4. ดำเนินการจัดทำแนวทางการพัฒนา Enterprise Service Architecture
  1. บูรณาการข้อมูล ระบบงาน และการเชื่อมต่อระบบงานบนพื้นฐานของ Enterprise Service Bus
  2. จัดส่งแผนงานการพัฒนา Enterprise Service Architecture
 5. ดำเนินการกำหนดร่างแผนงานโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. จัดการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแผนงานโครงการรองรับประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์แผนงานโครงการตลอดจนกรอบงบประมาณในการดำเนินแผนงานโครงการในระหว่างปี 2554-2558
  2. จัดทำร่างแผนงานโครงการ วัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ กรอบแนวทางการดำเนินโครงการ และผลสัมฤทธิ์ของแผนงานโครงการ
 6. ดำเนินการจัดทำและทบทวนร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  1. ดำเนินการจัดทำร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2.  จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในการทบทวนร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับผู้เกี่ยวข้อง
 7. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับสมบูรณ์
  1. ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับสมบูรณ์
  2. จัดส่งแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับสมบูรณ์แก่ บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)