บริษัท เวสเทิร์นกรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566