บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมการบรรยายถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีหัวข้อดังนี้
1. แอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”
2. ระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐ (Biz Portal)
3. เสวนา ‘แนวทางการประเมินรัฐบาลดิจิทัล ปี 2567’
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์