สถานที่ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 63
วันสิ้นสุดโครงการ : 27 เม.ย. 63

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้สำนักงานมีกรอบการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Framework) ที่ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับบริบทขององค์กร
 2. เพื่อให้สำนักงานมีการสำรวจ วิเคราะห์สถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (Current Enterprise Architecture) และสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อสถานะปัจจุบันสถาปัตยกรรมองค์กร (Current Enterprise Architecture) ทั้ง 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านธุรกิจ (Business) ด้านแอปพลิเคชัน (Application) ด้านข้อมูล (Data) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และด้านความปลอดภัย (Security)
 3. เพื่อให้สำนักงานมีการแสดงผลให้เห็นถึงสถานะอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร
 4. เพื่อให้สำนักงานมีการสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรในหน่วยงานให้มีแนวทางในการทบทวนและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. จัดทำแผนการดำเนินงานโครงการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน ประกอบด้วย การจัดทำกรอบแนวคิด ขั้นตอนการดำเนินงาน วิธีการดำเนินงาน พร้อมแสดงผลลัพธ์ของการดำเนินงานรายกิจกรรม เป็นอย่างน้อย และจัดให้มีการประชุมเริ่มงาน (Kick-Off Meeting) เพื่อนำเสนอแผนการดำเนินงานให้พิจารณาก่อนการดำเนินงานจริง
 2. เตรียมความพร้อมต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน และเลือกกรอบแนวทางการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรต้นแบบของสำนักงาน
 3. ศึกษาเปรียบเทียบกรอบการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Framework) อย่างน้อย 3 กรอบแนวทาง เช่น TOGAF, Zachman, FEAF เป็นต้น และพิจารณาคัดเลือกกรอบแนวทางที่เหมาะสมก่อนนำมาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน
  3.1. พิจารณากรณีศึกษาและตัวอย่างของหน่วยงานที่ประสบผลสำเร็จในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อนำมาเป็นแนวทางจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรของสำนักงาน
  3.2. ประเมินระดับความพร้อมของสำนักงานต่อการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร เพื่อวิเคราะห์สถานะปัจจุบันของสถาปัตยกรรมองค์กร ทั้ง 5 ด้าน รวมถึงความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของสำนักงาน
  3.3. จัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาการประเมินความพร้อมผลการคัดเลือกกรอบแนวทางในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Framework) ที่เหมาะสมกับสำนักงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาก่อนดำเนินการข้อ 4.4
  3.4. จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดทำสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) โดยจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่
  3.4.1. หลักสูตร EA for Executive สำหรับผู้บริหาร เป็นระยะเวลา 3 ชม. (0.5 วัน) จำนวน 1 รุ่น ไม่น้อยกว่ารุ่นละ 40 คน
  3.4.2. หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กร สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง (2 วัน) จำนวน 2 รุ่น ไม่น้อยกว่ารุ่นละ 40 คน
  ทั้งนี้ การฝึกอบรมให้ใช้สถานที่ของสานักงาน
 4. จัดทำสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบัน (Current Enterprise Architecture) ของสำนักงาน ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
  4.1. สถาปัตยกรรมการดำเนินงาน (Business Architecture)
  4.2. สถาปัตยกรรมด้านข้อมูลสารสนเทศ (Data Architecture)
  4.3. สถาปัตยกรรมด้านระบบงานและโปรแกรมประยุกต์ (Application Architecture)
  4.4. สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน (Technology Architecture)
  4.5. สถาปัตยกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย (Security Architecture)
 5. ร่างรายงานออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (Target Enterprise Architecture)
  5.1. ออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กรเป้าหมาย (Target Enterprise Architecture)
  5.2. จัดทำผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาปัตยกรรมองค์กร (Gap Analysis) โดยให้ข้อเสนอแนะในการลดช่องว่างและข้อจำกัดต่าง ๆ
  5.3. จัดทำ Roadmap และร่างแผนดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Target EA ระยะ 3-5 ปี
  5.4. จัดประชุมเผยแพร่ เพื่อให้เป็นแนวทางในการนำสถาปัตยกรรมองค์กรมาพัฒนาสำนักงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 80 คน
 6. จัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี/องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และคู่มือในการทบทวนและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร โดยจัดให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าวผ่านการฝึกอบรม 1 หลักสูตร ได้แก่
  6.1. หลักสูตรการทบทวนและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) สำหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง (2 วัน จำนวน 1 รุ่น ไม่น้อยกว่า 30 คน
  6.2. จัดทำคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนและปรับปรุงสถาปัตยกรรมองค์กร
  ทั้งนี้ การฝึกอบรมให้ใช้สถานที่ของสำนักงาน