สถานที่ : การประปานครหลวง
ผู้ว่าจ้าง : การประปานครหลวง
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 64
วันสิ้นสุดโครงการ : 29 ธ.ค. 64

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และปรับปรุงกระบวนการด้าน Customer Service ของการประปานครหลวง ในปัจจุบัน ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การให้บริการดิจิทัลแบบ End-To-End Service
 2. เพื่อออกแบบแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Customer Service (Solution Design) โดยประยุกต์ใช้หลักการ Design Thinking เข้ามาสนับสนุน
 3. เพื่อจัดทำรายงานข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลด้าน Customer Service (Solution Design)

ขอบเขตการดำเนินงาน

 1. จัดทำแผนบริหารโครงการ อย่างน้อยประกอบด้วย
  1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ
  1.2 ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ และระยะเวลาโครงการ
  1.3 การบริหารคุณภาพโครงการ การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพ และ
  ติดตามโครงการ 
 2. จัดทำกรอบแนวคิด ทฤษฎี มาตรฐาน และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ออกแบบ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน Customer Service
 3. จัดประชุมเริ่มโครงการ (Kick Off) เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลในภาพรวมของการ ดำเนินโครงการ จำนวน 1 ครั้ง อย่างน้อย 3 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ไม่เกิน 100 คน
 4. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อคัดเลือกกระบวนการด้าน Customer Service ของการประปานครหลวง และนำกระบวนการที่คัดเลือกมาทบทวนปรับปรุงให้เป็นกระบวนการที่รองรับการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ หากกระบวนการใดที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ให้ระบุปัญหา/สาเหตุ หรือเหตุผลที่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ อย่างน้อย 7 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 50 คน
 5. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการคัดเลือกและปรับปรุงกระบวนการ ตามข้อ 3.4 ต่อผู้บริหารและ รับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Solution Design) อย่างน้อย 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 80 คน
 6. จัดทำรายงานสรุปผลการคัดเลือกกระบวนการ รายงานการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) และผลการปรับปรุงกระบวนการให้รองรับการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
 7. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อออกแบบหน้าจอระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Solution Design) และจัดทำ Detail Function List อย่างน้อย 5 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 50 คน
 8. จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์ทบทวนระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Infrastructure) โดย คำนึงถึงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ให้รองรับการออกแบบตามข้อ 3.7 อย่างน้อย 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 25 คน
 9. จัดการประชุมเพื่อนำเสนอผลการออกแบบหน้าจอระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ผลการจัดทำ Detail Function List ผลการวิเคราะห์ทบทวนระบบโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยคำนึงถึงความมั่นคง ปลอดภัยสารสนเทศ ต่อผู้บริหารของการประปานครหลวง และรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข อย่าง น้อย 1 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 80 คน
 10. จัดทำรายงานสรุปผลการออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ด้าน Customer Service ตามข้อ 7-9
 11. จัดทำรายงานข้อกำหนดคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านบริการลูกค้า (Customer Service) ของการประปานครหลวง ตามผลที่ได้จากข้อ 10
 12. จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการจ้างที่ปรึกษาออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริการลูกค้า (Customer Service) ของการประปานครหลวง จำนวน 1 ครั้ง อย่าง น้อย 3 ชั่วโมง จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 100 คน โดยที่ปรึกษาต้องเป็นผู้รับผิดชอบจัดหาสถานที่ รวมทั้ง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
 13. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วยรายงาน ตามข้อ 6, 10, 11 รวมถึงจัดทำ ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา และแนวทางเตรียมความพร้อมองค์กร มุ่งสู่การดำเนินงานเพื่อสนับสนุน ภารกิจด้านบริการลูกค้า (Customer Service) ในรูปแบบดิจิทัล
 14. รูปแบบการจัดประชุม การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม กับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ ที่ปรึกษาต้องจัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมกับ กปน.