สถานที่ : การประปานครหลวง
ผู้ว่าจ้าง : การประปานครหลวง
วันที่เริ่มโครงการ : 10 เมษายน 2565
วันสิ้นสุดโครงการ : 9 มิถุนายน 2565

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้มีแนวทางในการนำสถาปัตยกรรมองค์กรทางด้าน Customer Service มาปรับใช้ในการดำเนินโครงการขององค์กรอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการทางด้านทรัพยากรบุคคล กฎหมายและเทคโนโลยีดิจิทัล
  2. เพื่อให้มีแผนการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Transition Plan) ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์องค์กรบนพื้นฐานสถาปัตยกรรมองค์กรที่ได้กำหนดไว้ โดยศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลจากรายงานการออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริการลูกค้า (Customer Service) ของ กปน.
  3. เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และประเมินความคุ้มค่าในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร

ขอบเขตการดำเนินงาน

  1. จัดทําสรุปผลการวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) ในมุมของสถาปัตยกรรมองค์กร (EA) ของ โครงการออกแบบระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านบริการลูกค้า (Customer Service) เพื่อ เชื่อมโยงให้สอดรับกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (SO) ของ กปน. ในการปรับเปลี่ยนการให้บริการในรูปแบบ สาขาเสมือน (Virtual Branch) โดยบูรณาการการดําเนินงานให้ครอบคลุมด้านกระบวนการ (Process) ด้าน บุคคลากร (People) และด้านเทคโนโลยี (Technology)
  2. จัดทําสรุปแผนงาน/โครงการจากผลการวิเคราะห์ในข้อ 3.1 โดยแบ่งเป็นระยะสั้น (สําหรับ ปีงบประมาณ 2566) และระยะยาว (สําหรับปีงบประมาณ 2566-2570) ให้ครอบคลุมทั้งด้าน IT และ Non-IT พร้อมจัดลําดับความสําคัญและประเมินความคุ้มค่าของแผนงาน/โครงการ
  3. จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของโครงการตามข้อ 3.2 พร้อมระบุกิจกรรม ดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ ความเสี่ยง และข้อจํากัดในด้านต่าง ๆ
  4. จัดทําแผนสื่อสารการรับรู้แผนการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต (Transition Plan) ในรูปแบบสาขาเสมือน (Virtual Branch) และแนวทาง ประเมินผลการรับรู้
  5. จัดทําข้อเสนอแนะและแนวทางในการกํากับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร (EA Governance)