3. หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มนักพัฒนาสถาปัตยกรรม

หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มนักพัฒนาสถาปัตยกรรม (EA FOR ARCHITECTURE DEVELOPER)     [...]

By |2023-09-08T10:22:31+07:002023-08-17|Course|0 Comments

2. หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มพัฒนางานทั่วไป

หลักสูตรการพัฒนาสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับกลุ่มพนักงานทั่วไปและผู้บริหารระดับต้น (EA FOR NON IT) หลักสูตรการอบรมนี้เป็นหลักสูตรการอบรมที่ออกแบบมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจต่อแนวคิดของสถาปัตยกรรมองค์กรที่เป็นภาพรวมในการบริหารจัดการอย่างบูรณาการระหว่างความต้องการทางธุรกิจขององค์กรกับความต้องการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับเป้าหมายทางธุรกิจ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เหมาะสาหรับพนักงานทั่วไปหรือผู้บริหารระดับต้นที่มิใช่นักเทคโนโลยีสารสนเทศ [...]

By |2023-09-08T10:21:34+07:002023-08-17|Course|0 Comments

1. หลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรสถาปัตยกรรมองค์กรสำหรับผู้บริหาร (ENTERPRISE ARCHITECTURE FOR EXECUTIVE)      การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมีความสาคัญเป็นอย่างมาก [...]

By |2023-09-08T09:57:47+07:002023-08-17|Course|0 Comments
Go to Top