1.โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย LAN ภายในกรมสรรพากร

สถานที่ : กรมสรรพากรผู้ว่าจ้าง : บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์  จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 22  มกราคม 2545            วันสิ้นสุดโครงการ : 21 [...]

By |2023-08-31T13:36:52+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

2.โครงการติดตั้งระบบ CRM สำหรับระบบ Sub Call Center

สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัดวันที่เริ่มโครงการ :  17 ธันวาคม [...]

By |2023-08-31T13:34:56+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

3.โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

สถานที่ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทยผู้ว่าจ้าง : บริษัท อัลฟา อินโฟ จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 1 เมษายน 2551วันสิ้นสุดโครงการ : 31 [...]

By |2023-08-31T13:33:05+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

4.โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2552

สถานที่ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทยผู้ว่าจ้าง : บริษัท อัลฟา อินโฟ จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 15 มิถุนายน 2552วันสิ้นสุดโครงการ : 14 [...]

By |2023-08-31T13:30:53+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

5.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร จัดการความมั่นคงปลอดภัย

สถานที่ : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ที-เน็ต จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 1 [...]

By |2023-08-31T13:28:34+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

6.โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555-2559

สถานที่ : กระทรวงพาณิชย์ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 18 มีนาคม 2553  วันสิ้นสุดโครงการ [...]

By |2023-08-31T13:25:56+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

7.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนา Enterprise Service Architecture ประจำปี 2554-2558

สถานที่ : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด [...]

By |2023-08-31T13:14:52+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

8.โครงการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สถานที่ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ว่าจ้าง : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวันที่เริ่มโครงการ : 11 พฤศจิกายน 2553วันสิ้นสุดโครงการ : 10 มิถุนายน 2554 [...]

By |2023-08-30T17:01:28+07:002023-08-30|Project/Referrence|0 Comments

9.โครงการพัฒนาระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน (SSL VPN)

สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้ว่าจ้าง : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติวันที่เริ่มโครงการ : 28 เมษายน 2554วันสิ้นสุดโครงการ : 27 ตุลาคม 2554 [...]

By |2023-08-30T16:53:21+07:002023-08-30|Project/Referrence|0 Comments

10.จ้างที่ปรึกษา โครงการบริหารจัดการสำรวจตรวจนับทรัพย์สิน ของ สำนักงาน กสทช.

สถานที่ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผู้ว่าจ้าง : บริษัท อินโนวา ซอฟต์แวร์ จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 30 ธันวาคม 2553วันสิ้นสุดโครงการ [...]

By |2023-08-30T16:51:01+07:002023-08-30|Project/Referrence|0 Comments
Go to Top