61.โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและด้านระบบรักษาความปลอดภัยตามนโยบายภาครัฐของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าจ้าง : สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่เริ่มโครงการ : 12 มีนาคม [...]

By |2024-03-25T14:16:53+07:002024-03-25|Project/Referrence|0 Comments

60.โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2567

สถานที่ : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผู้ว่าจ้าง : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ วันที่เริ่มโครงการ : 13 [...]

By |2024-03-25T14:10:05+07:002024-03-18|Project/Referrence|0 Comments

1.โครงการปรับปรุงระบบโครงข่าย LAN ภายในกรมสรรพากร

สถานที่ : กรมสรรพากรผู้ว่าจ้าง : บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์  จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 22  มกราคม 2545            วันสิ้นสุดโครงการ : 21 [...]

By |2023-08-31T13:36:52+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

2.โครงการติดตั้งระบบ CRM สำหรับระบบ Sub Call Center

สถานที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมผู้ว่าจ้าง : บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัดวันที่เริ่มโครงการ :  17 ธันวาคม [...]

By |2023-08-31T13:34:56+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

3.โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี

สถานที่ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทยผู้ว่าจ้าง : บริษัท อัลฟา อินโฟ จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 1 เมษายน 2551วันสิ้นสุดโครงการ : 31 [...]

By |2023-08-31T13:33:05+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

4.โครงการเสริมสร้างและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปี 2552

สถานที่ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประทศไทยผู้ว่าจ้าง : บริษัท อัลฟา อินโฟ จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 15 มิถุนายน 2552วันสิ้นสุดโครงการ : 14 [...]

By |2023-08-31T13:30:53+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

5.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการบริหาร จัดการความมั่นคงปลอดภัย

สถานที่ : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ที-เน็ต จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 1 [...]

By |2023-08-31T13:28:34+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

6.โครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2555-2559

สถานที่ : กระทรวงพาณิชย์ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ซิม ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัดวันที่เริ่มโครงการ : 18 มีนาคม 2553  วันสิ้นสุดโครงการ [...]

By |2023-08-31T13:25:56+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

7.โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนงานการพัฒนา Enterprise Service Architecture ประจำปี 2554-2558

สถานที่ : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)ผู้ว่าจ้าง : บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด [...]

By |2023-08-31T13:14:52+07:002023-08-31|Project/Referrence|0 Comments

8.โครงการจัดจ้างคณะที่ปรึกษาทางเทคนิคด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

สถานที่ : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ว่าจ้าง : คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติวันที่เริ่มโครงการ : 11 พฤศจิกายน 2553วันสิ้นสุดโครงการ : 10 มิถุนายน 2554 [...]

By |2023-08-30T17:01:28+07:002023-08-30|Project/Referrence|0 Comments
Go to Top